Začali sme, asistenti pracujú v teréne

7.10.2013
Asistenti už pracujú v teréne
Foto: Zdravé komunity

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity začali realizovať celoslovenský projekt Zdravé komunity.

Dňa 7. október 2013  nastúpilo do práce 108 asistentov zdravotnej osvety a dvanásť koordinátorov a začali tak napĺňať svoje poslanie:

 • zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v znevýhodnenej rómskej komunite,
   
 • zlepšovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných rómskych osídlení s lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami a verejnými zdravotníkmi,
   
 • podporovať prístup komunity k zdravotnej starostlivosti: zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca,
   
 • podporovať  zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie,
   
 • spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, rómskymi asistentmi učiteľa,  regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám.


Asistenti a koordinátori, ktorí reagovali na výzvu Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín a prešli výberovým konaním, absolvujú postupne tri vzdelávacie bloky podľa vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstva školstva SR (2009) Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách.

Ambíciou projektu je, aby do roku 2016 pôsobilo v teréne celkovo tristo asistentov zdravotnej osvety a ich koordinátorov.

 

Autor: red

„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedná Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín “.