Výročná správa Zdravých komunít za rok 2014

15.7.2015
Reprofoto: Zdravé komunity

Je pre mňa cťou napísať pár úvodných viet k historicky prvej výročnej správe neziskovej or-ganizácie Zdravé komunity.Organizácia Zdravé komunity vznikla s cieľom zlepšenia zdravia znevýhodnených ko-munít a so zámerom realizácie národného projektu osvety zdravia pre tieto komunity z európskych štrukturálnych fondov.

Vzhľadom na spôsob medzi sektorovej spoluprá-ce a organizačnú štruktúru je možné považovať ju za historicky prelomovú a unikátnu (minimálne v širšom priestore strednej Európy). Predstavuje praxou overený, funkčný model spolupráce
viacerých sektorov.

Štátny sektor si osvojil viac ako desaťročné skúsenosti a know how mimovládnej organizácie Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a ko-munikáciu (ACEC), ktorá realizovala projekt zdravotnej osvety znevýhodnených komunít viac ako 10 rokov s podporou súkromného sektora.Úspešnému príbehu organizácie Zdravé komunity, n.o. predchádzalo dlhoročné individuálne a spoločné úsilie a tvrdá práca všetkých jednotlivcov, organizácií a inštitúcií, ktorí sa snažili a snažia o systematické a trvalo udržateľné riešenie alarmujúcej situácie zdravia znevýhodnených skupín na Slovensku.

 

Zdravé komunity - Výročná správa 2014Autor: Michal Kubo, riaditeľ Zdravé komunity n. o