Účtovná závierka a správa nezávislého audítora 2016