Tlačová správa: Spolupráca PPZZS s Odborom prevencie kriminality KMV SR v oblasti obchodovania s ľuďmi

1.3.2016

Dňa 16.2.2016 o 14:00 prebehlo stretnutie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v zastúpení Magdalény Rothovej (projektovej manažérky projektu: Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách) a Miroslavy Pompurovej (dobrovoľník PPZZS) s riaditeľom Odboru prevencie kriminality KMV SR, Ing. Jozefom Halcinom a Janou Mitošinkovou z kancelárie ministra vnútra odboru prevencie kriminality na Drieňovej 22, 82686 v Bratislave.

 

Stretnutie bolo zamerané na získanie a výmenu informácií k problematike obchodovania s ľuďmi, vzhľadom na to, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má prebiehajúci program s názvom: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 2018, ktorý priamo nadväzuje na program: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 2014. V rámci týchto programov boli vyvinuté rôzne materiály k téme obchodovania s ľuďmi, ako napríklad filmy: 0800 800 818 Novodobí otroci Bez informácií sa stávaš otrokom ; komix s názvom Nikto nie je na predaj; a  brožúry Každý sa môže stať otrokom Aspekty nútenej práce v Slovenskej republike.

 

Cieľom stretnutia bolo nadviazať spoluprácu v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v sociálne znevýhodnených komunitách. Získané informácie a materiály budú využité aj pri implementácií projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách priamo v marginalizovaných komunitách v prvej fáze prostredníctvom pripravovaných školení koordinátorov a asistentov osvety zdravia v spolupráci s neziskovou organizáciou Zdravé komunity, n.o.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Magdaléna Rothová,
Výkonná tajomníčka PPZZS
office(a)ppzzs.sk

 

 

Projekt Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách bol podporený sumou 4.986,EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 20092014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti  Open Society Foundation. Cieľom projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách je posilnenie zraniteľných skupín.