Tlačová konferencia: Zdravé komunity - úspešný príbeh transformácie projektu

10.12.2015

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Bratislave 10. decembra 2015

ZDRAVÉ KOMUNITY -  úspešný príbeh transformácie projektu

 

Tlačová konferencia Zdravé komunity – príbeh úspešnej transformácie sa konala za účasti zástupcov neziskovej organizácie Zdravé komunity, riaditeľa Mgr. Michala Kuba a experta pre terén Mgr. Richarda Kokyho. Zakladajúcich členov organizácie reprezentovali štátny tajomník MZ SR MUDr. Mario Mikloši a štátny tajomník MPSVaR SR, člen riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Mgr. Branislav Ondruš. Pozvanie prijal aj Mgr. Andrej Belák, odborník na zdravie Rómov zo spolupracujúceho tímu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý charakterizoval projekt ako: „zďaleka najrozvinutejšiu a najsľubnejšiu iniciatívu svojho druhu v celej strednej a východnej Európe“, a 23 koordinátorov z celého Slovenska, ktorých zastupovala Mgr. Lenka Bužová.

 

Slovo dostala aj MUDr. Monika Palušková, členka Správnej rady Zdravé komunity, n.o., ktorá tlmočila postoj Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska: „ohromný prínos projektu vidíme v tom, že nemusíme komunikovať s každým pacientom zvlášť. Asistenti a koordinátori pomáhajú lekárom v teréne organizovať prevenciu, skorú diagnostiku aj liečbu. Nie len, že tak zlepšujú zdravotný stav pacientov v komunite, ale súčasne aj zlepšujú epidemiologickú situáciu v majoritnej časti spoločnosti.“

 

Národný projekt Zdravé komunity, ktorý zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti viacerých mimovládnych, štátnych aj súkromných subjektov a národných aj medzinárodných iniciatív s realizáciou aktivít v oblasti zdravia zameraných na znevýhodnené komunity, predstavil v úvode riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity Michal Kubo. Uviedol, že „na základe dosiahnutých výsledkov veríme, že na Slovensku sa podarí stabilizovať systematický, kvalitný, profesionálne riadený, udržateľný a najmä pozitívnymi výsledkami disponujúci program, ktorý je príkladom pre ďalšie iniciatívy aj v iných oblastiach.“ Prezradil aj ambíciu projektu „stať sa lídrom v členských krajinách v EÚ v oblasti zdravia znevýhodnených skupín – marginalizovaných rómskych komunít, a byť tak inšpiráciou pre ďalšie krajiny.“

 

Projekt spustila v roku 2003 mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). V roku 2012 ACEC iniciovala vznik záujmového združenia právnických osôb - Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), prostredníctvom ktorého sa projekt rozšíril z pôvodných 68 lokalít na 108 lokalít na území celého Slovenska. V októbri 2014 gesciu nad projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré spolu s Platformou PPZZS založilo neziskovú organizáciu Zdravé komunity, n. o. a spoločne realizujú Národný projekt Zdravé komunity. „Oceňujem, že projekt prispeje k zlepšeniu úrovne verejného zdravia u znevýhodnených komunít. Kľúčové je posilňovať ich záujem a zodpovednosť za vlastné zdravie, podporiť ich informovanosť o zdravotnej starostlivosti a zdravom životnom štýle,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Mario Mikloši.

 

V súčasnosti sa projekt sa realizuje najmä na území stredného a východného Slovenska v 239 lokalitách. Priamo v teréne je v ňom zapojených 257 zamestnancov (234 asistentov osvety zdravia, 23 koordinátorov), ktorí pravidelne spolupracujú s viac ako 750 lekármi100 základnými a materskými školami. „V niektorých oblastiach sa nám vďaka spolupráci s lekármi a pracovníkmi RÚVZ sa podarilo zastaviť šírenie infekčných ochorení už v zárodku,“ vyzdvihla vytváranie funkčných sietí a spoluprácu koordinátorka Lenka Bužová.

 

Národný projekt Zdravé komunity je realizovaný s cieľom systematického a trvalo udržateľného riešenia alarmujúceho zdravotno-sociálneho stavu znevýhodnených skupín na Slovensku. Jeho hlavnou náplňou je napĺňanie globálneho cieľa najkomplexnejšieho vládneho strategického materiálu s účelom zlepšenia životnej situácie vylúčených Rómov na Slovensku v oblasti zdravia – Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorým je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou.

 

Projekt je realizovaný prostredníctvom koordinátorov a asistentov osvety zdravia, ktorí v priebehu posledných 12 mesiacov zaevidovali 67 639 klientov v oblastiach pokrývajúcich takmer 250 000 obyvateľov.

Asistenti osvety zdravia výrazne prispeli k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít a lekármi, sestrami a pôrodnými asistentkami. Súhrnný počet intervencií v teréne presiahol 370 470, jeho súčasťou bolo aj poskytnutie prvej pomoci, osveta o hygienických a zdravotných návykoch a zvyšovanie zodpovednosti za vlastné zdravie, pomoc a poradenstvo prvorodičkám. K ďalším cieleným aktivitám v teréne patrí identifikovanie rizikových faktorov a potrieb súvisiacich s ohrozením zdravia a spolupráca pri výmene informácií a skúseností s ďalšími pomáhajúcimi profesiami a inštitúciami.

 

Národný projekt Zdravé komunity je financovaný z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z programového obdobia 2007 - 2013 s aktuálnym čerpaním vo výške 2 510 681,12 €  zo schválených 3 289 257,25 €. 86% všetkých výdavkov tvoria mzdy a náklady na zamestnancov, 6 % cestovné a pomôcky a 5% vzdelávanie.

Z nového programového obdobia 2014 – 2020 z Operačného programu Ľudské zdroje bolo na pokračovanie národného projektu na ďalších 36 mesiacov vyčlenených 12 800 695,32 €. Projekt počíta s pokrytím 258 lokalít 299 zamestnancami priamo v teréne. „Naďalej realizujeme pravidelné stretnutia členov Platformy PPZZS a spolupracujúcich subjektov s cieľom pokračovať v úsilí pri systematizácii celoslovenského projektu osvety zdravia Zdravé komunity a jeho stabilizácii ako Národného projektu na obdobie 2014 – 2020“, podotkol Branislav Ondruš.

Od roku 2016 bude realizovaný Národný projekt aj v Bratislavskom samosprávnom kraji so zámerom zamestnať 7 ľudí v 7 lokalitách do konca roka 2022 s celkovým rozpočtom vo výške 643 228, 26€.

 

Projekt je výnimočný v slovenskom i v európskom kontexte svojou prepracovanou a opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám a zohľadňuje špecifiká SR. Pozitívne charakteristiky projektu vynikajú najmä v porovnaní s inštitucionalizovanými programami v Bulharsku a Rumunsku, krajinami s porovnateľnými socioekonomickými podmienkami a situáciou.

 

Prínosným sa preukázalo neklásť požiadavky na dosiahnuté vzdelanie kandidátov na pozíciu asistenta, či nepreferovať ženské pohlavie, ako je tomu v Rumunsku. Na Slovensku sa môže stať asistentom osvety zdravia každý, kto splní prísne podmienky a kto je silne motivovaný - a to bez ohľadu na vzdelanie, či pohlavie. Asistenti sú schopní komunikovať s obyvateľmi osád v ich materinskom jazyku, poznajú komunitu a vzťahy, čo výrazne napomáha k úspešnej implementácii projektu,“ uviedol Richard Koky. Zároveň dodal, že ľudské zdroje v teréne, sú najdôležitejšou výkonnostnou zložkou a kľúčovým nástrojom. Cielené zamestnávanie, vzdelávanie, osobný a profesionálny rozvoj obyvateľov MRK je jedným zo špecifických cieľov projektu.“

 

Projekt citlivo reflektuje prístupy a výsledky  projektov terénnych sociálnych aj komunitných pracovníkov a inovatívne nastavil systém riadenia a kontroly koordinátorov a asistentov osvety zdravia na celoslovenskej úrovni. Jednotné riadenie s jednoduchou prehľadnou a efektívnou organizačnou štruktúrou zabezpečuje účinný systém kontroly, pravidelnú evaluáciu a rýchlu implementáciu zlepšení. Vzdelávanie asistentov tvorí podrobne rozpracovaná, praxou osvedčená, viac ako 10 rokov fungujúca metodológia a systém vzdelávacích aktivít podrobne prepracovaný na základe reálnych a špecifických požiadaviek terénu (akreditácie MŠ SR, 2004, 2007).

 

Projekt Zdravé komunity bol viacnásobne prezentovaný na medzinárodných konferenciách a podujatiach (Celosvetová konferencia všeobecných lekárov - WONCA Lisabon 2014, Istanbul 2015; 6. výročná konferencia European Public Health Alliance, Brusel 2015; stretnutie Európskej komisie a zástupcov občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a akademických inštitúcií organizované DJ JUSTICE, Brusel 2015) a vo februári 2015 vyšla prípadová štúdia o projekte v zborníku World Health Organization (WHO), medzinárodné prezentácie - Európska komisia, spolupráca so zahraničnými partnermi.

 

NA STIAHNUTIE: 

Tlačová správa

Prezentácia

Logá: Zdravé komunity, n.o., Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Európsky sociálny fond, Ministerstvo zdravotníctva SR

Výročná správa

 

Kontakt:

Ľuboslava Riapošová

PR manažérka

luba.riaposova@zdravekomunity.sk

0948 108 730

 

alebo

 

Magdaléna Rothová

Výkonná tajomníčka PPZZS

rothova@acec.sk

0918 632 003