Pracovné ponuky

 

 

Organizácia Zdravé regióny vyhlasuje výzvu na pozíciu

ASISTENT OSVETY ZDRAVIA

v obci Jarovnice

 

Počet miest na pozíciu asistent osvety zdravia: 1

Oblasť pôsobenia: Jarovnice

Predpokladaný dátum nástupu: 20.3.2017

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu asistenta zdravotnej osvety:

Vzdelanie:

-       ukončená povinná školská dochádzka - podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda

Jazykové znalosti:

-       základná znalosť slovenského jazyka - podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky jazyk) – podmienka,

Pracovné skúsenosti:

-       skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,

Miesto pobytu:

-       trvalý alebo prechodný pobyt v obci Jarovnice – podmienka.

Ďalšie požiadavky/výhody:

-       vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť (čistý výpis z registra trestov).

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

 • štruktúrovaný životopis (Vzor životopisu je možné stiahnuť TU.
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitného vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
 • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii (Dotazník je možné stiahnuť TU.
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 3.3.2017 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 6.3.2017 pre osobné alebo elektronické doručenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé regióny

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu:  zamestnanie@zdraveregiony.eu.

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – Zdravé regióny - AOZ“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok prosím nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8.00 do 17:00 na adrese zamestnanie@zdraveregiony.euprípadne telefonicky na 0918 631 238.

 

 

Zdravé komunity n.o.

oznamuje

začiatok výberového konania na pozíciu

Koordinátor asistentov osvety zdravia

 

Počet miest na pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia: 1

Oblasť pôsobenia: Veľký Krtíš a okolie

Predpokladaný dátum nástupu: 1.10.2016

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu Koordinátor asistentov zdravotnej osvety:

Vzdelanie:

·         Minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.),

·         alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami,

·         alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovanie zápisu (súčasného alebo budúceho) na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania.

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/maďarský) - výhoda.

Pracovné skúsenosti: znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním a koordináciou - podmienka, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) – výhoda.

Počítačové zručnosti: Microsoft Excel základy, Microsoft Word základy, Microsoft PowerPoint základy, práca s internetom.

Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv – výhoda

Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B a vlastné vozidlo výhodou.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

 • štruktúrovaný životopis (Vzor životopisu je možné stiahnuť TU),
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitného vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
 • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii (Dotazník je možné stiahnuť TU.)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač/ka nebol/a v minulosti odsúdený/á za závažný trestný čin.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 22.9.2016 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 23.9.2016 pre osobné alebo elektronické doručenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé komunity, n.o.  

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu:  zamestnanie@zdravekomunity.sk.

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie - Zdravé komunity - koordinátor“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok prosím nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 na adrese zamestnanie@zdravekomunity.skprípadne telefonicky na 0944 xxx xxx .

Prajeme veľa šťastia! 

 

História výberových konaní

 

AUGUST 2016

 

Počet miest na pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia: 1

Oblasť pôsobenia: Rožňava a okolie

Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2016 (štvrtok)

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu Koordinátor asistentov zdravotnej osvety:

Vzdelanie:

·         Minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.),

·         alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami,

·         alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovaniem zápisu (súčasného alebo budúceho) na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania.

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/maďarský) - výhoda.

Pracovné skúsenosti: znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním a koordináciou - podmienka, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) – výhoda.

Počítačové zručnosti: Microsoft Excel základy, Microsoft Word základy, Microsoft PowerPoint základy, práca s internetom.

Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv – výhoda

Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B a vlastné vozidlo výhodou.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

 • štruktúrovaný životopis (Vzor životopisu je možné stiahnuť TU),
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitného vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
 • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii (Dotazník je možné stiahnuť TU.)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač/ka nebol/a v minulosti odsúdený/á za závažný trestný čin.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 19.8.2016 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 22.8.2016 pre osobné alebo elektronické doručenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé komunity, n.o.  

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu:  zamestnanie@zdravekomunity.sk.

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie - Zdravé komunity - koordinátor“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok prosím nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 na adrese zamestnanie@zdravekomunity.skprípadne telefonicky na 0944 xxx xxx.

-------------

Počet miest na pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia: 1

Oblasť pôsobenia: Veľký Krtíš a okolie

Predpokladaný dátum nástupu: 22.8.2016 (pondelok)

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu Koordinátor asistentov zdravotnej osvety:

Vzdelanie:

 • Minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.),
 • alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami,
 • alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovanie zápisu (súčasného alebo budúceho) na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania.

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/maďarský) - výhoda.

Pracovné skúsenosti: znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním a koordináciou - podmienka, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) – výhoda.

Počítačové zručnosti: Microsoft Excel základy, Microsoft Word základy, Microsoft PowerPoint základy, práca s internetom.

Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv – výhoda

Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B a vlastné vozidlo výhodou.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

 • štruktúrovaný životopis (Vzor životopisu je možné stiahnuť TU),
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitného vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
 • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii (Dotazník je možné stiahnuť TU.)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač/ka nebol/a v minulosti odsúdený/á za závažný trestný čin.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 12.8.2016 (piatok) pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 15.8.2016 (pondelok) pre osobné alebo elektronické doručenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé komunity, n.o.  

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu:  zamestnanie@zdravekomunity.sk.

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie - Zdravé komunity - koordinátor“.

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

V prípade doplňujúcich otázok prosím nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 na adrese zamestnanie@zdravekomunity.skprípadne telefonicky na 0944 xxx xxx.

 

Júl 2016

Počet miest na pozíciu Koordinátor asistentov osvety zdravia: 1

Oblasť pôsobenia: Veľký Krtíš a okolie

Predpokladaný dátum nástupu: 1.8.2016 (pondelok)

Požiadavky na výber uchádzačov na pozíciu Koordinátor asistentov zdravotnej osvety:

Vzdelanie:

 • Minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.),
 • alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 5-ročná prax v oblasti práce so znevýhodnenými rómskymi komunitami,
 • alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a 2-ročná prax v oblasti práce s rómskymi komunitami, preukázanie sa súčasným štúdiom na VŠ alebo deklarovanie zápisu (súčasného alebo budúceho) na štúdium humanitného, zdravotníckeho zamerania alebo zamerania v sektore verejnej správy do 90 dní od nástupu do zamestnania.

Jazykové znalosti: výborná znalosť slovenského jazyka podmienka, znalosť jazyka vylúčenej komunity (rómsky/maďarský) - výhoda.

Pracovné skúsenosti: znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním a koordináciou - podmienka, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) – výhoda.

Počítačové zručnosti: Microsoft Excel základy, Microsoft Word základy, Microsoft PowerPoint základy, práca s internetom.

Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv – výhoda

Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné, manažérske a analytické zručnosti, bezúhonnosť, vodičský preukaz typu B a vlastné vozidlo výhodou.

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:

 • štruktúrovaný životopis (Vzor životopisu je možné stiahnuť TU),
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitného vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
 • vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii (Dotazník je možné stiahnuť TU.)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač/ka nebol/a v minulosti odsúdený/á za závažný trestný čin.

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 22.7.2016 pre poštové zásielky (rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky) a 25.7.2016 pre osobné alebo elektronické doručenie.

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na adresu:

Zdravé komunity, n.o.  

Ferienčíkova 20

811 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme mailom na adresu:  zamestnanie@zdravekomunity.sk.

 

Na obálku a do predmetu emailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie - Zdravé komunity - koordinátor“.

 

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie úspešného uchádzača/ku.

 

V prípade doplňujúcich otázok prosím nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 9.00 do 17:00 na adrese zamestnanie@zdravekomunity.skprípadne telefonicky na 0944 xxx xxx.

 

Prajeme veľa šťastia! :-)

 

September 2015

Dodatocna vyzva - september

 

 

August 2015

Zdravé komunity, n.o. oznamuje začiatok výberového konania na pozície Koordinátor asistentov osvety zdravia Asistent osvety zdravia.

Výberové konanie sa uskutoční 10. septembra 2015 na základe vyhodnotenia údajov doručených v požadovaných dokumentoch (životopis, dotazník, čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - odkazy na vzory dotazníkov a životopisov nájdete nižšie) a na základe osobného pohovoru s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

Posudzovanie predpokladov uchádzačov/ uchádzačiek a odporúčanie výberu vykoná poradná komisia neziskovej organizácie Zdravé komunity n.o., ktorá môže vykonať telefonické interview s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu.

 

Zoznam obcí, kde hľadáme "osvetárov": Banská Bystrica; Beniakovce; Bidovce; Bijacovce; Bôrka; Čaklov; Čaňa; Čierna nad Tisou; Divín/Ružiná; Fričovce; Gelnica; Gemerská Ves; Gortva, Hencovce; Hermanovce; Hniezdne; Chmiňany; Jakubany; Jarovnice; Kapišová; Kapušianske Kľačany; Kežmarok; Klenovec; Kosihovce; Košice - Luník IX.; Košice - Luník IX.; Košice – Ťahanovce; Košické Oľšany; Krajná Bystrá; Kráľovce; Krásny Brod; Krušinec; Kružlová; Kuzmice (okres Trebišov); Ladomirová; Licince; Malý Slivník; Michalovce; Mníšek nad Hnilcom/Švedlár; Nesluša; Pavlovce nad Uhom; Pečovská Nová Ves; Petrovany; Polomka; Poprad/Spišská Teplica; Rapovce; Rejdová; Rimavská Seč; Rokycany; Ruská; Sabinov; Spišské Vlachy; Stará Ľubovňa; Svidník; Šamudovce; Širkovce; Tornaľa; Trhovište; Turňa nad Bodvou; Zemplínska Teplica; Žehra. 

Lokalita, kde hľadáme koordinátora: Svidník a okolie.

 

Viac info tu:

Výberové konanie

Dotáznik zdravotného koordinátora si môžete stiahnúť TU (Dotazník si stiahnete kliknutím na slovo download)

Vzor životopisu su môžete stiahnúť TU (Vzor si stiahnete kliknutím na slovo download)

 

 

 

Máj 2014

 

Zdravé komunity - výberové konanie Máj 2015

 

 

November 2014

 

Výberové konanie 14.10.2014