O nás

í

 

KTO SME A ČO ROBÍME


„Máme šancu zlepšiť životy iných ľudí,  zdravie je to najhlavnejšie čo máme, ale mnohí z nás pri riešení existenčných problémov na to zabúdajú. Mnohí z nás navštívia lekára, až keď si uvedomíme, že máme reálny problém so svojim zdravím. Keď nás niečo bolí, alebo sa cítime slabí,“ hovorí Richard Koky z Svitu. Richard je hlavným koordinátorom 213 asistentom osvety zdravia v 218 rómskych komunitách. Asistenti osvety zdravia pôsobia v okresoch  Banskobystrického kraja, Prešovského kraja, Košického kraja a Žilinského kraja.  Svojich klientov dôkladne poznajú. 

Na ich prácu dohliada 22 koordinátorov, ktorí sú vyberaní rovnakými kritériami ako asistenti. Pomáha to zvyšovať dôveru  u obyvateľov samotných segregovaných lokalít a zároveň vytvárať pomyselný most medzi nimi a majoritným obyvateľstvom.

Najvýraznejším úspechom práce asistentov je príklad  Jozefa Gaďa (59) z Kamennej Poruby v okrese Vranov nad Topľou. Gaďo začínal pred tromi rokmi ako osvetár a v novembri 2014 bol zvolený miestnymi do funkcie starostu. Práca asistentov je pre Rómov veľmi dôležitá.

Životné podmienky spolu s nízkym zdravotným uvedomením obyvateľov osád zvyšujú výskyt ohnísk infekčných a iných ochorení, čo má priamy dopad na zlý zdravotný stav obyvateľov rómskych komunít. Osvetári tiež pomáhajú zvyšovať pocit zodpovednosti u segregovaných Rómov za svoj zdravotný stav. Ich činnosťou sa podarilo odhaliť zdroje tuberkulózy, svrabu či žltačky, zvládli aj pôrody v chatrčiach pri sviečkach.

Osvetári detailne poznajú život v tamojších komunitách, pretože v nich väčšina z nich žije často celý svoj život. Za  uplynulých dvanásť mesiacov vykonali vyše 370 470 intervencií a pomohli spolu viac než 67 639 klientom. Úzko spolupracujú s vyše 750 lekármi a desiatkami zdravotníkov.

Podľa Atlasu rómskych komunít 2013, ktorý zverejnilo Ministerstvo práce SR, ide o lokality, kde žijú najpočetnejšie komunity Rómov na Slovensku. Segregované rómske komunity sú priemerne vzdialené od obce deväťsto metrov.

Projekt priamo zasahuje oblasti, v ktorých žije približne 250-tisíc Rómov, je tak výrazným nástrojom pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Zdravé komunity ukázali, že najväčšími zdravotnými rizikami  rómskych osadách boli pohryznutie hlodavcami, šváby, ploštice, ovčie kiahne, žltačka typu A, vši a mumps. Príčinou boli katastrofálne hygienické podmienky, nízka úroveň vzdelania, v niektorých lokalitách nemali Rómovia prístup k pitnej vode.
 


Expert pre terén v projekte Zdravé komunity Richard Koky.

 

 

 

 

HLAVNÉ ZÁSADY ZDRAVÝCH KOMUNÍT

 • staviame na našich dlhoročných domácich a zahraničných skúsenostiach,
   
 • spájať je viac, ako rozdeľovať: spojili sme sa a budujeme konsenzus,
   
 • vplyv a zmena: nie 30, ale 300 osvetárov; pomáhajúcim všetkým, ktorí túto pomoc potrebujú,
   
 • nehľadáme formálne vzdelaných, ale pripravených,
   
 • transparentnosťpri výbere lokalít a osvetárov,
   
 • pravidelné skladanie účtov vďaka vyhodnocovaniu merateľných indikátorov a zapojeniu sa do výskumných projektov.

 

 

ŠTRUKTÚRA ZDRAVÝCH KOMUNÍT

Asistenti osvety zdravia (213 ľudí)

 • spolupracujú s lekármi,
   
 • pomáhajú pri preventívnych prehliadkach,
   
 • pomáhajú pri očkovaniach,
   
 • pomáhajú šíriť osvetu o hygienických a zdravotných a návykoch,
   
 • pravidelne sa vzdelávajú.

 

Koordinátori (22 ľudí)

 • dohliadajú na prácu asistentov, kontrolujú ich, rozdávaju pokyny asistentom,
   
 • riešia problémy z terénu s manažmentom,
   
 • sú zodpovední za plynulú prácu asistentov vo svojej spádovej oblasti.
   
 • spádové oblasti, v ktorých pôsobia koordinátori nájdete TU.
   

Manažment (5 osôb)

 • riadi, monitoruje a vyhodnocuje,
   
 • organizuje vzdelávanie.

 

 Správna rada (3 osoby):

 • Predseda: Mgr. Ivan Poprocký, členovia Správnej rady: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBAMgr. Ľubomíra Slušná-Franz,
   
 • schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
   
 • volí a odvoláva riaditeľa neziskovej organizácie,
   
 • schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku.

 

Dozorná rada (3 osoby):

 • predseda Dozornej rady: PhDr. Michal Vašečka, PhD., členovia Dozornej rady: Mgr. Barbora Vávrová, Mgr. Edmund Škorvaga,
   
 • kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov a iných dokladov,
   
 • dohliada na činnosť neziskovej organizácie, 
   
 • upozorňuje Správnu radu na zistené porušenie predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu. 

 

ZAUJÍMAVÉ FAKTY A ČÍSLA

Počet asistentov: 213.

Počet koordinátorov 22.

Počet lokalít: 218.

Počet krajov: 4.

Počet spolupracujúcich lekárov: 750.

Lokalita s najvyšším počtom rómskej populácie: Lunik IX, Košice.

Obec s najvyšším percentuálnym podielom  Rómov na celkovej populácii: Jurské, okres Kežmarok (97,6%).

Obec s najvyšším počtom rómskeho obyvateľstva: Jarovnice (viac ako 4800), okres Sabinov.

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.