Najdôležitejšie dokumenty o zdraví Rómov

1.1.2013
Atlas rómskych komunít patrí k najdôležitejším dokumentom pre zlepšenie zdravia v osadách.
REPROFOTO: Zdravé komunity

Výber najzaujímavejších a najdôležitejších oficiálnych dokumentov, stratégií a odborných štúdíí k téme Zdravie v marginalizovaných rómskych komunitách od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

 

Atlas rómskych komunít 2013

Výskum Atlas  rómskych komunít 2013 na 119 stranách ponúka úplný prehľad o stave rómskej menšiny na Slovensku. Dokument prináša počty Rómov podľa jednotlivých krajov, okresov a obcí a tiež pohľad na kvalitu životných podmienok v lokalitách, ktoré obývajú. Ako sa v dokumente píše, neskúmala sa etnická identita jednotlivcov a nezbierali sa osobné dáta, ale robil sa iba istý „inventár“ osídlení.


Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013
PRÍLOHA k Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013
PRÍLOHA k Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004

 


Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

 

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 vyzýva jednotlivé členské štáty, aby v snahe o integráciu Rómov pokryli predovšetkým štyri hlavné oblasti: prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Vláda SR prijala uznesením č. 522/2011 materiál Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na obdobie rokov 2011 – 2015, ktorý slúži ako východisko pre definovanie prioritných oblastí a zároveň tvorí prílohu stratégie.

 

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 - 2. etapa
2. etapa programu nadväzuje na zrealizovanú a ukončenú 1. etapu Programu podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity v rokoch 2007 – 2008. 2. etapa programu sa bude taktiež realizovať prostredníctvom Komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy. Finančné prostriedky na realizáciu 2. etapy programu na roky 2009 – 2011 budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

 


Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA 2008 - 2013

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA 2008 - 2013

 

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 1. etapa - Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 – 2008

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 1. etapa - Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 - 2008
Cieľom Programu v 1. etape bolo zlepšenie zdravotného stavu segregovanej rómskej komunity prostredníctvom 30 Komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy, ktorí mali za úlohu zabezpečovať komunikáciu, zvyšovať informovanosť a šíriť zdravotnú osvetu medzi odborníkmi verejného zdravotníctva, lekármi a komunitou a vytvoriť komunikačný kanál, ktorý zabezpečí kvalitatívne zmeny v zdravotnej oblasti znevýhodnenej rómskej komunity.

 

Návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013

Návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013
Referenčný nástroj na programovanie fondov. Jednou z Horizontálnych priorít NSRR sú aj Marginalizované rómske komunity. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť, v súlade s prioritami Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015. Pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít bude podporovaný komplexný prístup.

 


Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015

Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015
Akčný plán sa zameriava na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie a tri vzájomne súvisiace témy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

 

 

Autor: red