Memorandum o spolupráci s Ústavom psychológie zdravia LF UPJŠ v Košiciach

24.11.2015

Dňa 12.11.2015 sa expert pre terén národného projektu Zdravé Komunity a zároveň predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Mgr. Richard KOKY zúčastnil pracovného stretnutia s predstaviteľmi Ústavu psychológie zdravia Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ÚPZ LF UPJŠ), prof. Andreou MADARASOVOU, PhD.  a prednostkou kliniky detí  a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice, Doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVOU .

Memorandum o spolupráci, v ktorom sa štatutárny zástupcovia  PPZZS a ÚPZ LF PJŠ  spoločne dohodli na vykonávaní spoločných aktivít,  má za cieľ -predovšetkým vo vzťahu k programu Zdravé komunity- vytvorenie systematického, komplexného a dlhodobo stabilného modelu ochrany a podpory zdravia znevýhodnených skupín obyvateľov vylúčených komunít.

PPZZS a ÚPZ LF PJŠ  týmto memorandom deklarujú záujem najmä o spoluprácu, ktorá sa bude týkať expertných analýz, návrhov vylepšení a vyhodnotenia dopadov projektu a jeho verejno-zdravotníckych aspektov.

Skutočnosti predchádzajúce uzatvoreniu memoranda

Ústav psychológie zdravia LF ÚPJŠ v Košiciach predstavuje expertné výskumné pracovisko s najdlhšou tradíciou výskumu rozdielov v zdraví medzi Rómami a nerómami v strednej a východnej Európe. O rozličných aspektoch zdravia Rómov na Slovensku pracovníci ÚPZ za posledných 10 rokov na medzinárodnej úrovni publikovali niekoľko desiatok rigoróznych štúdií. Popri potvrdení dramatických rozdielov v zdraví medzi segregovanými  Rómami  a ostatnou populáciou SR, ÚPZ prispelo i k vyvráteniu množstva mýtov o so zdravím súvisiacom správaní v marginalizovaných rómskych komunitách.  Vychádzajúc z informácií z niekoľkých predbežných evaluačných aktivít a v rámci procesu revízie Národnej stratégie pre integráciu Rómov v oblasti zdravia SR v gescii Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR, považujú pracovníci projekt Zdravé komunity za bezprecedentne sľubnú intervenčnú aktivitu, od ktorej možno očakávať významné pozitívne zmeny sociálnych determinánt zdravia a v dlhodobom horizonte i zdravotného stavu Rómov marginalizovaných rómskych komunitách.

Veľmi nás teší, že  takéto expertné akademické pracovisko je našim partnerom a veríme, že táto spolupráca prinesie veľa pozitívnych prvkov do našej práce.