LIST EXPERTOV Z LEKÁRSKEJ FAKULTY

31.5.2016

Dobrý deň, pani Slušná,

Počúvame čoraz smutnejšie priam alarmujúce správy z terénu a chceli by sme Vám vyjadriť podporu a ponúknuť pomoc .

Nechce sa nám ani veriť, že keď sa konečne podarilo presadiť udržateľný model, dokonca bola nádej ho i evalvovať a rozvíjať sme zase raz v ohrození, že sa všetko utlmí a bude sa musieť rozvíjať odznova. Z nášho pohľadu by zastavenie ZK by malo devastačné dôsledky na viacerých frontoch a to počnúc ľuďmi v osadách, cez ľudí v prvej línii až po odbornú či laickú verejnosť. Stálo to veľa investícii a dlhodobého úsilia vybudovať si dôveru, infraštruktúru, mechanizmy, siete a keď to konečne začína prinášať ovocie zmariť to znamená vyčerpať ľudský potenciál a výrazne znížiť šance na úspech akejkoľvek ďalšej iniciatíve. Sklamanie namiesto nádeje.

Nie tak dávno sme sa hanbili na každom medzinárodnom fóre za to, že nedokážme pokryť zdravotnými asistentami ani malinký zlomok segregovanej populácie a že ani to máličko nedokážeme udržať ani rok kontinuálne v teréne. A keď sa vám konečne podarilo rozbehnúť tento projekt tak, že sme začali byť „role model“, vrátiť sa zase späť na dno, vravím si, že to zdravý rozum nemôže pochopiť. Veď to je projekt, ktorý by mohol byť vlajkovou loďou ministerstiev.

Zajtra odchádzame do Debrecénu na WHO akciu, kde sa bude pripravovať strategický dokument k výskumu pre celý región, kde sme opäť chceli prezentovať aj Vaše prvenstvá (pre zaujímavosť pripájame rukopis štúdie, z ktorej vychádza jedna z našich prezentácií „Could health-mediation programs close the health gaps between segregated Roma and general populations?“). Nerozumiem tomu, ako to môžu ministerstvá dopustiť, lebo veď je to v protiklade ku hlavným odporúčaniam úplne všetkých, kto kedy mediáciu v regióne študovali alebo evalvovali! To, že potrebujeme interface k súčasnému poskytovaniu zdravotníckej starostlivosti, aby sme neplytvali kapacitou finančnou, materiálnou i personálnou už vieme a už o tom bolo popísaných niekoľko prác potvrdzujúcich, že zdravotní asistenti v teréne sú vhodné riešenie.

Máme len veľmi kusé informácie, ale ak je pravda, že projekt viazne pre nerozhodnosť ministerstva, tak to je pre nás už úplne nepochopiteľné. MZ  v súvislosti so Stratégiou začleňovania Rómov v oblasti zdravia  vykazuje  už niekoľko rokov práve a len aktivity ZK...

Za celý čas odkedy sa venujeme výskumu zdravia v osadách sú terénne aktivity ZK prvou skutočne sľubnou intervenciou. Podľa všetkého, čo o tejto téme vieme, ide o prístup celkom bezprecedentný aj historicky - projekt podobného rozsahu sa dosiaľ ešte nikdy nerobil tak poctivo participatívnym spôsobom. Popri kontinuálnom tréningu a kontinuálnej supervízii a logistickej podpore prostredníctvom siete koordinátorov práve každodenná účasť ľudí priamo z osád prináša úplne originálne efekty: okrem riešenia symptómov, ako sú nízka preočkovanosť a nízka zdravotná gramotnosť, sa Vášmu programu darí na mnohých miestach odstraňovať aj priamo príčiny, teda celkové sociálne vylúčenie. Mnohí koordinátori s pomocou asistentov riešia problémy s trvalejšími bariérami v prístupe k starostlivosti, s infraštruktúrou, so zadlžovaním, nezamestnanosťou, absentérstvom v školskej dochádzke. Vznikajú dlhodobé štruktúry spolupráce s miestnymi úradmi (od miestnych zdravotníkov cez RÚVZ po obce). Toto sú všetko prvky veľmi moderného intervenčného projektu, teda projektu sústredeného popri hasení urgentných stavov, ako sú časté lokálne epidémie, aj na budovanie ľudského a sociálneho kapitálu.

Dúfame, že sa Vám podarí ľudí, ktorí rozhodujú presvedčiť, že škrtenie ZK je šetrením asi na tom najmenej vhodnom mieste.

S pozdravom

Andrea Madarasová Gecková a tím z Košíc

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD

Department of Health Psychology

Kosice Institute for Society and Health

Medical Faculty, PJ Safarik University in Kosice

Tr. SNP 1, 04101 Košice

Slovak Republic

www.coherent.sk

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/psychologia-zdravia/