Konferencia Zdravé komunity v Poprade

1.3.2014
Konferencia Zdravých komunít v Poprade
Foto: Richard Gerenyi

Dňa 28. februára sa v priestoroch Mestského úradu v Poprade uskutočnila historicky prvá konferencia asistentov a koordinátorov osvety zdravia (156), ktorí v prostredí segregovaných rómskych osád šíria zdravotnú osvetu. Konferenciu organizovali Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA). Na konferencii odzneli mnohé návrhy a odporúčania zo strany odborníkov, účastníkov z praxe, koordinátorov a asistentov.

Konferenciu otvorili Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a Mária Nazarejová, predsedníčka Asociácie terénnych zdravotných asistentov. Hlavnými témami konferencie boli zdravie a zdravotná osveta v prostredí segregovaných rómskych lokalít, predstavenie programov zameraných na oblasť zdravia a zdravotnej osvety, prednášky a predstavenie aktuálnych výskumov zameraných na zdravie v prostredí rómskych osád a príklady dobrej praxe.


V rámci zhodnotenia, návrhov a odporúčaní sa prítomní zhodli na tom, že silnou stránkou projektu je reálna, pravidelná a systematická osvetová činnosť.

Dôležité je tiež zapojenie obyvateľov vylúčených komunít do procesu riešenia. Koordinátori projektu v teréne zdôraznili, že pre ďalší úspech a naplnenie cieľov projektu je na základe praxe nevyhnutná jeho kontinuita bez prerušenia, dodržanie v praxi overeného modelu a nezávislosť zamestnancov projektu od financovania obcami.

Návrhom na zlepšenie je ešte viac zapojiť lekársku obec do procesu nastavenia merateľných ukazovateľov a výzvou je zabezpečiť jeho stabilitu a fungovanie ako národného programu do roku 2020 zo štrukturálnych fondov.

Podrobnejšie informácie nájdete v Tlačovej správe.

Autor: red
Autor fotografií: Richard Gerenyi

tlacova_sprava_konferencia_zdrave_komunity.pdf