DEŇ ZDRAVÝCH KOMUNÍT

23.8.2016

Deň Zdravých komunít

Dňa 19. augusta (piatok) sa v Poprade uskutočnilo celoslovenské koordinačné stretnutie asistentov osvety zdravia a koordinátorov Národného projektu Zdravé komunity.

Podujatie zorganizoval zamestnávateľ – nezisková organizácia Zdravé komunity, n.o., v spolupráci s Platformou na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) a mestom Poprad.

Hlavným cieľom stretnutia bolo informovanie zamestnancov Zdravé komunity, n.o. o priebehu Národného projektu osvety zdravia v rómskych osadách a zodpovedanie otázok zamestnancov týkajúcich sa zabezpečenia  finančnej stability projektu prostredníctvom financovania z prostriedkov EÚ, ktoré boli na projekt schválené  v rámci Operačného programu  Ľudské Zdroje dňa 27.8.2015.

Významnou aktivitou Dňa zdravých komunít boli aktivity spoločné pre jednotlivé koordinačné skupiny, prostredníctvom ktorých asistenti osvety zdravia pod vedením koordinátorov formulovali svoje potreby so zameraním na to, akú ďalšiu podporu by uvítali pri svojich každodenných činnostiach v náročnom teréne.

Vzdelávací charakter koordinačného stretnutia zabezpečili záchranári z košickej záchranky a hasiči z Hasičského zboru Poprad, ktorí predstavili  profesionálny zásah pri život ohrozujúcich stavoch a požiaroch, predviedli vybavenie a odpovedali na otázky.

Dňa zdravých komunít sa zúčastnili aj hostia z viacerých spolupracujúcich inštitúcií – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Mestského zastupiteľstva Poprad a ďalší. Prítomní mali k dispozícii  prezentačné materiály, vrátane výročnej správy organizácie Zdravé komunity za rok 2015.

Program  oživilo na záver vystúpenie  talentovanej chlapčenskej rómskej hudobnej skupiny Gina Band zo Spišskej Novej Vsi.

Ďakujeme mestu Poprad a Základnej škole Fraňa Kráľa za veľmi dobrú spoluprácu a poskytnutie priestorov pre toto podujatie.

 

O projekte:

Národný projekt Zdravé komunity zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti viacerých mimovládnych, štátnych aj súkromných subjektov a národných aj medzinárodných iniciatív s realizáciou aktivít v oblasti zdravia zameraných na znevýhodnené komunity.

Projekt spustila v roku 2003 mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). V roku 2012 ACEC iniciovala vznik záujmového združenia právnických osôb - Platforma na podporu zdravia znevýhodnených osôb (PPZZS), prostredníctvom ktorého sa projekt rozšíril z pôvodných 68 lokalít na 108 lokalít po celom Slovensku. V októbri 2014 gesciu nad projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré spolu s PPZZS založilo neziskovú organizáciu Zdravé komunity, n. o. a spoločne realizujú Národný projekt Zdravé komunity.

Národný projekt Zdravé komunity je realizovaný s cieľom systematického a trvalo udržateľného riešenia alarmujúcej zdravotnej situácie znevýhodnených skupín na Slovensku a napĺňania globálneho cieľa najkomplexnejšieho vládneho strategického materiálu s cieľom zlepšenia životnej situácie vylúčených Rómov na Slovensku v oblasti zdravia – Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorým je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou.

V súčasnosti sa projekt sa realizuje najmä na území stredného a východného Slovenska v 218 lokalitách. Prostredníctvom projektu pracuje v teréne 235 zamestnancov (213 asistentov osvety zdravia a 22 koordinátorov), ktorí pravidelne spolupracujú s viac ako 750 lekármi100 základnými a materskými školami. Projekt je realizovaný prostredníctvom koordinátorov a asistentov osvety zdravia, ktorí v priebehu roka 2015 zaevidovali 67 639 klientov v oblastiach pokrývajúcich takmer 250 000 obyvateľov. 

Národný projekt Zdravé komunity bol v roku 2014 - 2015 financovaný z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia z programového obdobia 2007 - 2013 s čerpaním vo výške 2 578 190,08 €  zo schválených 3 289 257,25 €. 86% všetkých výdavkov tvorili mzdy a náklady na zamestnancov, 6 % cestovné a pomôcky a 5% vzdelávanie.

Z nového programového obdobia 2014 – 2020 z Operačného programu Ľudské zdroje bolo na pokračovanie národného projektu na ďalších 36 mesiacov vyčlenených 12 800 695,32 €. V novom období je plánovaných pokryť takmer 300 lokalít a vytvoriť ďalšie pracovné miesta. V súčasnosti projekt z prostriedkov EÚ nie je zahájený.

Projekt je výnimočný v slovenskom i v európskom kontexte svojou prepracovanou a opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám, zohľadňuje špecifiká SR a bola dotváraná participatívnou metódou samotnými asistentami osvety zdravia a koordinátormi.

Projekt Zdravé komunity bol viacnásobne prezentovaný na medzinárodných konferenciách a podujatiach (Celosvetová konferencia všeobecných lekárov - WONCA Lisabon 2014, Istanbul 2015; 6. výročná konferencia European Public Health Alliance, Brusel 2015; stretnutie Európskej komisie a zástupcov občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií a akademických inštitúcií organizované DJ JUSTICE, Brusel 2015) a ďalšie.